Thêm một section

Một trang one page được cấu thành bởi nhiều section bên trong.

Chúng tôi cung cấp một thư viện các section cho phép bạn xây dựng một trang tiêu chuẩn (ONE PAGE)

Để thêm một section bạn có thể tạo từ thư viện của chúng tôi.

Thư viện section trong một page bao gồm

Đầu trang

Dự án

Dịch vụ

Tính năng

Thư viện ảnh

Bảng giá

Thành viên

Bài viết

Khối nội dung

Hồ sơ

Gian hàng

Blog

Form

Slideshow

Call to action

Nhận xét khách hàng

Logos

Bản đồ

​Widgers

​Elements

Last updated