Page Site Builder

Nền tảng page site builder cho phép bạn tự xây dựng một website trong 5 phút.

Với phương châm tối giản các yêu cầu kỹ thuật, chúng tôi cho phép bạn tự xây dựng một website mà không cần biết kỹ thuật hoặc không cần am hiểu về công nghệ.

Nền tảng chúng tôi được xây dựng dựa trên các thư viện có sẵn từ cộng đồng thế giới.

Bạn có thể lựa chọn các theme có sẵn và thực hiện thay đổi TEXT + LOGO

  • Elements: các thành phần cơ bản

  • Item: các nhóm thành phần

  • Section: bố cục nhóm thành phần

  • Page: trang là tập hợp của các bố cục

  • Site: kết nối các trang thành một website

Last updated